MENGENAI DASAR KOPERASI NEGARA (DKN) - 2011-2020

Dasar Koperasi Negara (DKN) 2002-2010 telah diperkenalkan dengan menggariskan beberapa strategi pelaksanaan untuk membolehkan gerakan koperasi berperanan lebih aktif dalam pembangunan negara bersama-sama sektor awam dan swasta. Di bawah DKN 2002-2010, struktur kepertanggungjawaban pihak berautoriti diperkemaskan di mana semua jenis koperasi telah diletak di bawah satu Kementerian dengan satu pihak berautoriti iaitu Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
 
Sebelum ini, koperasi asas tani dipantau oleh Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) dan koperasi perikanan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM). Dasar ini telah berjaya menyediakan persekitaran yang kondusif bagi perkembangan gerakan koperasi secara teratur dan tersusun. Pelaksanaannya dilakukan melalui program pembangunan perniagaan, akses kepada sumber pembiayaan, penerapan pembudayaan keusahawanan, pengemaskinian perundangan dan peningkatan dalam pengawal seliaan koperasi.
 

Impak daripada pelaksanaan program ini adalah peningkatan dalam pertumbuhan gerakan koperasi, kesejahteraan masyarakat koperasi dan sumbangannya kepada pembangunan negara.

 

Buku Panduan DKN (2011-2020)

DKN (2011-2020) - versi rangkuman  
DKN (2011-2020) - versi lengkap  

DKN (2011-2020) - kajian semula

       
 
Landskap Dasar Koperasi Negara (2011-2020)
(Sila klik pada TS I, TS II, TS III, TS IV, dan TS V untuk maklumat lanjut.)
 Dasar Koperasi Negara (2011 2020)teras strategik ts1 ts2 ts3 ts4 ts5
petunjuk prestasi