Mengenai TMP-SKM
 
Khidmat pembiayaan melalui Tabung Modal Pusingan (TMP-SKM) telah diwujudkan di bawah Akta Acara Kewangan 1957 dalam tahun 1985 bertujuan membantu koperasi dalam penyediaan dana untuk melaksanakan projek yang berdaya maju.
   
Siapa Yang Layak Memohon
 
Semua koperasi yang berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993 (Akta 502) yang diselia oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) adalah layak untuk memohon.
   
Syarat Kelayakan Memohon
 
Syarat-syarat permohonan adalah:
 i. Koperasi berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993 dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia;
ii. Koperasi telah didaftarkan tidak kurang daripada 18 bulan dan akaunnya telah diaudit;
iii. Projek yang akan dilaksanakan adalah berdaya maju (viable);
iv. Pentadbiran dan pengurusan koperasi mematuhi Akta Koperasi 1993, Peraturan-peraturan Koperasi 1995 dan Undang-undang Kecil Koperasi;
v. Pengurusan perakaunan adalah teratur dan dikemaskini dan penyata kewangan semasa telah diaudit dan;
vi. Projek yang akan dibiayai memberi manfaat kepada anggota-anggota dan koperasi.
   
Jenis-Jenis Pinjaman/ Pembiayaan
 
i. Modal Pusingan
  a. Pengguna;
  b. Pekerja-pekerja kontrak;  
  c, Perkhidmatan;  
  d, Ar-Rahnu/ Kredit.  
       
ii. Pembangunan Hartanah  
  a. Pinjaman Sementara (Bridging Finance);  
  b. Bayaran Premium;  
  c. Kos Pembangunan.  
       
iii. Pemilikan Harta  
  a. Membeli Tanah/ Bangunan/ Kilang;  
  b. Ubah suai/ baik pulih;  
  c. Pembinaan bangunan.  
       
iv. Pengangkutan (Pembelian Kenderaan)  
v. Asas Tani  
vi. Pertanian  
vii. Perindustrian  
viii. Mesin/ Jentera  
       
Pembiayaan/ Pinjaman Yang Ditawarkan
Bil. Jenis Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Tempoh Pembiayaan (Maks. Tahun)
1. Bercagar  ≤ RM50,000 5
2.  Bercagar   RM50,001 ≤ RM10 juta 10 

 

 

Kriteria Permohonan Yang Dipertimbangkan
 
i. Untuk membiayai projek ekonomi yang dilaksanakan dan dimajukan oleh koperasi sendiri.
ii. Wang pembiayaan hendaklah digunakan bagi tujuan seperti mana yang diluluskan.
iii. Sebarang perubahan tujuan penggunaan perlu mendapat kelulusan Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah TMP terlebih dahulu.
   
       
Kriteria Permohonan Yang Tidak Dipertimbangkan
 
i. Permohonan pembiayaan untuk membiayai projek yang dilaksanakan oleh anak syarikat koperasi, atau pihak lain.
ii. Permohonan pembiayaan untuk tujuan pelaburan dalam saham.
iii. Permohonan pembiayaan untuk membiayai projek yang bertentangan dengan Hukum Syariah.
   
       
Cara Memohon
 
Permohonan perliu dikemukakan melalui Sistem Permohonan Atas Talian (Online) SKM
       
i.

Anda perlu mendaftar sebagai pengguna (pengguna baharu) dan seterusnya akan diberikan kata nama dan kata laluan untuk mengakses Sistem Permohonan Atas Talian SKM. Bagi yang telah dan mempunyai akses ke sistem, anda boleh terus mendaftar masuk.

   
ii.

Daftar masuk dan lengkapkan KESEMUA butiran yang diperlukan dalam Sistem Permohonan Pembiayaan Kredit SKM

   
iii.

Anda juga perlu mengemukakan dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan untuk dimuatnaik ke dalam sistem tersebut.

Dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:

   
 
KEPERLUAN DOKUMENTASI: