Strategi Kami  
 

STRATEGI 1

Memperluaskan penglibatan koperasi dalam pelbagai sektor ekonomi dan rantaian ekonomi bernilai tinggi.

STRATEGI 2

Mewujudkan koperasi-koperasi yang berskala besar dan disenaraikan sebagai koperasi bertaraf global dan diiktiraf.

STRATEGI 3

Menggalakkan kepelbagaian aktiviti melalui pewujudan rantaian nilai dan aktiviti nilai ditambah melalui penggabungan dan kerjasama strategik dengan koperasi dan lain-lain sektor ekonomi.

STRATEGI 4

Membangunkan modal insan ke arah pembentukan profesionalisme dalam pengurusan koperasi.

STRATEGI 5

Memperkukuhkan penyeliaan, pengawasan dan penguatkuasaan bagi meningkatkan keberkesanan tadbir urus koperasi secara teratur berdasarkan prinsip-prinsip, falsafah dan perundangan koperasi.

STRATEGI 6

Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap gerakan koperasi sebagai penyumbang kepada pembangunan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.

STRATEGI 7

Memperkasakan budaya kerja cemerlang dan profesional serta meningkatkan kompetensi modal insan ke arah sistem penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan.