GP Tarikh Butiran Garis Panduan
GP29 01-01-2019 Garis Panduan Pelaksanaan Akaun Deposit Koperasi
GP28 01-07-2015 Garis Panduan Tadbir Urus Syariah
GP 27 08-04-2015 Garis Panduan Tadbir Urus Koperasi
GP 26 29-09-2016

Garis Panduan Juruaudit Yang Diberi Kelulusan Mengaudit Di Bawah Subseksyen 61(1) Akta Koperasi 1993 (Pindaan) 2017

[DIBATALKAN] Garis Panduan Juruaudit Yang Diberi Kelulusan Mengaudit Di Bawah Subseksyen 61(1) Akta Koperasi 1993 (Pindaan) 2016

[DIBATALKAN] Garis Panduan Juruaudit Yang Diberi Kelulusan Mengaudit Di Bawah Subseksyen 61(1) Akta Koperasi 1993 

GP 25 14-02-2013 [DIBATALKAN] Garis Panduan Aktiviti Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu)
GP 24 04-12-2012 Garis Panduan Pelaburan Harta Tak Alih
GP 23 20-12-2020

Garis Panduan Pelaporan Penyata Kewangan Koperasi (Pindaan) 2020

Pengenalan GP23 (Pindaan) 2020

Garis Panduan Pelaporan Penyata Kewangan Koperasi

Panduan Penyata Kewangan Koperasi 2023

GP 22 18-10-2012 Garis Panduan Permohonan Pembayaran Honorarium Kepada Anggota Lembaga Koperasi
GP 21 07-05-2012 Garis Panduan Pelikuidasian Koperasi
GP 20A 04-06-2021 Garis Panduan Penubuhan Dan Pengoperasian Federasi
GP 20 30-11-2011
GP 19 24-10-2011 Garis Panduan Mengenai Kumpulan Wang Likuiditi Pusat (KWLP)
-   Lampiran 1:  Permohonan Mencarum
-   Lampiran 2:  Langkah-Langkah Pengiraan Caruman KWLP
-    Lampiran 3:  Permohonan Pengeluaran Lebihan Caruman
-   Lampiran 4:  Permohonan Pembiayaan
GP 18 01-09-2011 Garis Panduan Bagi Membuka Cawangan Koperasi Atau Subsidiari Sesuatu Koperasi
GP 17 01-09-2011 Garis Panduan Membentuk, Mempunyai, Memperoleh Atau Menubuhkan Subsidiari
GP 16 01-07-2011 Garis Panduan Pelaburan Wang Koperasi Di Bawah Seksyen 54 Akta Koperasi 1993
GP 15 01-07-2011 Garis Panduan Mengenai Skim Pembiayaan Mikro Oleh Koperasi
GP 14B 04-06-2021

Garis Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Wilayah Atau Mesyuarat Agung Kawasan Koperasi Semasa Penularan Pandemik Covid-19

GP 14A 01-07-2015 [DIBATALKAN] Garis Panduan Pemakaian Seksyen 37 Akta Koperasi 1993 Mengenai Mesyuarat Agung Perwakilan
GP 14 01-01-2011

Garis Panduan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi

Arahan Menteri Pembangunan Usahawan Dan Koperasi Bilangan 1 Tahun 2021

Tatacara Pelaksanaan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Semasa Penularan Pandemik Covid-19

GP 13 24-11-2010 Garis Panduan Mengenai Etika Calon Anggota Lembaga Koperasi
GP 12 15-09-2022

Garis Panduan Berkenaan Dengan Pendaftaran Koperasi

Bahagian B Tindakan 1 - Tatacara Tindakan Permohonan Pendaftaran

Jadual - Langkah Tindakan 1 Bahagian B

Lampiran A - Contoh Minit MAP

Lampiran B - Butiran Undang-Undang Kecil

Lampiran C - Jadual Pertama

Lampiran D - Helaian Terakhir UUK

Lampiran E- Borang Fi Pendaftaran

GP 12 24-12-2021 [DIBATALKAN] Garis Panduan Prapendaftaran Koperasi (Pindaan) 2021
GP 10 05-05-2010
GP 09 05-05-2010 Garis Panduan Bagi Pengambilan Simpanan Khas Dan Deposit Atau Penerimaan Pinjaman
GP 08 09-02-2010 Garis Panduan Mengenai Perakaunan Untuk Geran/ Bantuan
GP 07B 01-07-2015 Garis Panduan Pemberian Ibra' (Rebat) Bagi Pembiayaan Islam Berasaskan Jual Beli
GP 07A 24-12-2012 Garis Panduan Pengendalian Pemberian Pembiayaan Secara Berhemah
GP 07 16-11-2009 Garis Panduan Mengenai Pembiayaan Islam Oleh Koperasi
GP 06 16-11-2009 Garis Panduan Mengenai Kemudahan Kredit Oleh Koperasi
GP 05 15-07-2022 -  Garis Panduan Menghadiri Anggota Lembaga Koperasi Dan Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi Untuk Menghadiri Modul Wajib      Pendidikan Dan Latihan
- Lampiran Kehadiran Modul Wajib
  15-06-2012 [DIBATALKAN] Garis Panduan Mewajibkan Anggota Lembaga Koperasi dan Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi Menghadiri Kursus (PINDAAN) 2012
  06-03-2009 [DIBATALKAN] Garis Panduan Mewajibkan Anggota Lembaga Koperasi dan Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi Menghadiri Kursus
GP 04 06-03-2009 Garis Panduan Pelantikan dan Fungsi Jawatankuasa Audit Dalaman
GP 03 28-12-2012 Garis Panduan Bagi Pelantikan Atau Pelantikan Semula Anggota Lembaga Koperasi (PINDAAN) 2012
  24-12-2008
GP 02 18-10-2012 Garis Panduan Permohonan Pembayaran Dividen Oleh Koperasi (PINDAAN) 2012
  11-11-2008 [DIBATALKAN] Garis Panduan Mengenai Pembayaran Dividen Di Bawah Perenggan 57(5)(b) Akta Koperasi 1993
GP 01 06-11-2008 Garis Panduan Mengenai Kumpulan Wang Rizab Statutori Di Bawah Subseksyen 57(1A) dan Perenggan 57(1)(b) Akta Koperasi 1993