Bil. Tarikh Pekeliling Papar
02-2021 10-05-2021 Pemansuhan Pekeliling Berhubung Penglibatan Pesara Sebagai Anggota Lembaga Bagi Koperasi Yang Dianggotai Oleh Kakitangan Kerajaan Dan Swasta Bertarikh 3 April 2012 pdfIcon
01-2021 01-04-2021 Surat Pekeliling Suruhanjaya Koperasi Malaysia Bilangan 2 Tahun 2021 –Pelaksanaan Penguatkuasaan Perenggan 50(1)(ea) Akta Koperasi 1993 pdfIcon
01-2020 07-09-2020 Pelaburan Bagi Pegangan Ekuiti Dalam Syarikat Berkaitan Kerajaan pdfIcon
02-2014 10-04-2014 Kemasukan Maklumat Kewangan Teraudit Ke Dalam Modul Kewangan Sistem Aplikasi Online SKM pdfIcon
01-2014 20-01-2014 Makluman Status Kebankrapan Anggota Lembaga dan Anggota Koperasi pdfIcon 
01-2013 01-04-2013 Arahan Kemasukan Maklumat dan Data Koperasi ke Dalam Sistem DKOOP (Data Pengurusan Koperasi) pdfIcon 
01-2012 01-06-2012 Pelaksanaan Tempoh Tujuh (7) Hari Kursus Wajib Anggota Lembaga Koperasi pdfIcon 
02-2011 06-10-2011 Penerbitan Syer Bonus Daripada Kumpulan Wang Rizab Statutori di Bawah Perenggan 57 (1B) (b) Akta Koperasi 1993 pdfIcon 
01-2011 06-10-2011 Penggunaan Kumpulan Wang Rizab Statutori Bagi Pembayaran Syer Atau Yuran Anggota di Bawah Perenggan 57 (1B) (a) Akta Koperasi 1993 pdfIcon 
01-2009 04-08-2009 Panduan Mengenai Penyelenggaraan Kumpulan Wang Rizab Statutori pdfIcon