mohd rossali morsalin 1451542709      
    E N C I K   M O H D   R O S S A L I  B I N   M O R S A L I N
 
rossali[at]skm[dot]gov[dot]my
    PENGARAH PENYIASATAN DAN PENGUATKUASAAN
  directory
DIREKTORI BAHAGIAN
     
 

 

Pengenalan
Bahagian Penyiasatan dan Penguatkuasaan (BSK) bertanggungjawab ke atas Penguatkuasaan Akta Koperasi 1993 selaras dengan kuasa dan fungsi Suruhanjaya Koperasi Malaysia di bawah peruntukan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007.
Objektif Dan Fungsi

i. Menerima dan Menyelesaikan Aduan-Aduan Yang Diterima Mengenai Koperasi.
ii. Menjalankan Pemeriksaan di bawah Seksyen 64 Akta Koperasi 1993 ke atas Koperasi, perbadanan berkaitan atau subsidiari-subsidiarinya.
iii. Menjalankan Siasatan/Inkuari Di bawah Seksyen 66 Akta Koperasi 1993 ke atas Koperasi dan Perbadanan berkaitannya.
iv. Menjalankan Penyiasatan di bawah Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 bagi tujuan tindakan Kompaun dan Pendakwaan.
v. Pemantauan Seksyen 67 dan Seksyen 69 Akta Koperasi 1993.
vi. Menyediakan tawaran kompaun di bawah Seksyen 93 Akta Koperasi 1993.

Organisasi
Unit Aduan dan Kompaun

i. Menerima aduan dan menyelesaikan aduan
ii. Merujuk kes ke Pemeriksaan Seksyen 64 atau Siasatan Seksyen 45 Akta Koperasi 1993 bagi aduan yang berkaitan.
iii. Perekodan Aduan dan Pengemaskinian Status Aduan iv. Pengendalian maklum balas pelanggan
v. Kompaun
vi. Menyemak Pelantikan Anggota Lembaga Di Bawah Subseksyen 43(2) Akta Koperasi 1993

Unit Pemeriksaan

i. Menjalankan pemeriksaan di bawah Seksyen 64 dan mencadangkan tindakan perundangan
ii. Menjalankan operasi penyemakan dan penyitaan dokumen koperasi untuk tujuan pemeriksaan
iii.Menyediakan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan perintah bertulis SKM di bawah Seksyen 67 Akta Koperasi 1993 bagi mengarahkan koperasi mengambil tindakan pembetulan atas kecacatan-kecatatan yang didedahkan dari hasil pemeriksaan.
iv. Menyediakan perintah-perintah SKM untuk tindakan undang-undang(langkah pengawalan) di bawah Seksyen 69 Akta Koperasi 1993.
v. Menjalankan siasatan/inkuari di bawah Seksyen 66 Akta Koperasi 1993 dan mencadangkan tindakan perundangan/pencegahan.
vi. Memperakukan tindakan penyiasatan atas kes-kes kesalahan serius dan ketidakpatuhan atas perintah-perintah Suruhanjaya
vii.Menjalankan Pemantauan atas perintah Akta Koperasi 1993

Unit Penyiasatan

i. Menjalankan penyiasatan dan mencadangkan tindakan perundangan.
ii. Menjalankan operasi penggeledahan dan penyitaan.
iii. Menangkap atau menyerahkan saman kepada suspek (OKT)
iv. Menguruskan barang kes, saksi dan memberi keterangan
v. Mengeluarkan perakuan pelepasan/pelupusan barang kes
vi. Menyediakan atau memperakukan hasil kerja mengikut spesifikasi arahan