Bil  Garis Panduan SKM & Lampiran
GP 07A Garis Panduan Pengendalian Pemberian Pembiayaan Secara Berhemat
GP 07A-01 Surat Pekeliling Pemakaian GP 07A
GP 07A-02 Format Borang Permohonan Pembiayaan GP 07A (format .xls)
GP 07A-03 'Debt Service Ratio' (DSR) Bulanan (format .xls)