ENCIK MARCELLINUS ANDREAS
  
marcel[at]skm[dot]gov[dot]my
       
    PENGARAH AUDIT DAN PENGAWASAN KEWANGAN KOPERASI        
  staffdiiectory DIREKTORI BAHAGIAN        
             
 

 

Pengenalan
 

Bahagian Audit Koperasi bertanggungjawab mengendalikan urusan pengauditan dan perakaunan koperasi. Tugas dan tanggungjawab ini adalah terletak di bawah program kawal selia.

 
 
Objektif
   

Mewujudkan sistem perakaunan yang seragam dan teratur serta pengurusan kewangan yang cekap bagi koperasi-koperasi.

Memastikan pelaksanaan proses pengauditan yang berkesan dan kemaskini ke atas akaun-akaun koperasi.

Memastikan pandangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ke atas akaun-akaun yang diaudit disediakan untuk dibentangkan dalam mesyuarat agung koperasi.

   
   
   
Fungsi
 
1.

Memberi Pandangan Suruhanjaya;

2.

Menjalankan audit berkanun (oleh SKM Negeri);

3.

Menjalankan audit penyiasatan;

4.

Memproses permohonan bayaran dividen melebihi 10% (kuasa kelulusan Pengarah SKM Negeri, tertakluk kepada syarat dan ketetapan berikut):

  Jumlah pusingan perniagaan koperasi tidak melebihi RM300,000.00;
  Pembayaran dividen tidak melebihi 20%; dan
 

Jumlah amaun dividen tidak melebihi RM50,000.00. (Dikecualikan kepada koperasi sekolah).

5.

Memproses permohonan bayaran honorarium (amaun RM30,000.00 dan ke bawah diluluskan oleh Pendaftar Koperasi Negeri manakala amaun melebihi RM30,000.00 diluluskan oleh Pengerusi Eksekutif SKM);

6.

Memberi kelulusan kepada individu-individu berkelayakan untuk mengaudit akaun koperasi;

7.

Mengurus dan memantau kutipan hasil Fi Audit Suruhanjaya;

8.

Mengurus Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi;

9.

Mengurus Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi;

10.

Mengurus Akaun Pelikuidasian dan Akaun Kumpulan Wang Pusat Koperasi;

       

Untuk mencapai objektif tersebut, beberapa perkhidmatan telah dilaksanakan seperti berikut:-

Memberi pandangan Suruhanjaya ke atas akaun koperasi;
Mengeluarkan Panduan Audit dan Akaun;
Memberi kelulusan mengaudit akaun koperasi kepada Juruaudit Luar;
Menjalankan audit ke atas akaun koperasi.