hafisol      
    T U A N   M O H A M A D   H A F I S O L   B I N   Y U S O F F
 
hafisol[at]skm[dot]gov[dot]my
    PENASIHAT UNDANG-UNDANG
  directory
DIREKTORI BAHAGIAN
     
 

 

Fungsi dan Tugas
 1. Bahagian Undang-Undang berperanan sebagai badan penasihat khususnya di dalam memberi nasihat berkaitan aspek perundangan khususnya berhubung Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007, Akta Koperasi 1993, Perundangan Subsidiari di bawah Kedua-dua Akta tersebut dan undang-undang Malaysia yang lain berkenaan dengan perkara yang dirujuk oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia termasuk:-

  1. mentafsir undang-undang;
  2. menghadiri mesyuarat dan memberi nasihat undang-undang mengenai perkara yang dibincangkan bagi memastikan apa-apa keputusan dasar yang dibuat oleh Suruhanjaya adalah menurut undang-undang;
  3. menghadiri sesi persidangan Parlimen untuk memberi apa-apa bantuan yang bersifat undang-undang apabila dikehendaki kepada Menteri.

 2. Mendraf atau menyemak dokumen undang-undang seperti notis perundangan, perjanjian dan memorandum persefahaman yang dalamnya Suruhanjaya merupakan suatu pihak bagi memastikan kepentingan Suruhanjaya dilindungi.

 3. Menyemak dan menyediakan naskhah pewartaan dan dokumen-dokumen untuk tandatangan/ persetujuan YB Menteri, Pengerusi Eksekutif apabila dirujuk oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

 4. Mengubal dan menyemak perundangan utama dan perundangan subsidiari Rang Undang-Undang dalam Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris termasuk

  1. memberikan pendapat tentang penggubalan perundangan utama dan perundangan subsidiari;
  2. memberi nasihat mengenai perkara yang baginya Suruhanjaya berhasrat untuk mengawal selia dan menyediakan draf rang undang-undang, peraturan, garis panduan dan pekeliling mengenai perkara tersebut (jika ada) untuk mencerminkan keputusan dasar yang dibuat oleh Suruhanjaya.

 5. Menjalankan penyelidikan atau kajian mengenai perkara undang-undang apabila dikehendaki oleh Suruhanjaya.

 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan seperti diarahkan dari masa ke semasa.